Algemene voorwaarden en informatie

Informatie

Bakker Advocaat is een eenmanszaak van mr. A.T. Bakker, gevestigd te (3972 TJ) Driebergen-Rijsenburg aan de Rijsenburgselaan 4. Bakker Advocaat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30246510.

Rechtsgebieden

Mr. A.T. Bakker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  •  Personen & Familierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Organisatievorm

Bakker Advocaat is een eenmanszaak van mr. A.T. Bakker, gevestigd te (3972 TJ) Driebergen-Rijsenburg aan de Rijsenburgselaan 4. Bakker Advocaat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30246510.

Artikel 2: De opdracht

Met opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden de cliënt bedoeld, de advocaat is de opdrachtnemer, dit is mr A.T. Bakker. De overeenkomst wordt aangegaan met Bakker Advocaat. Indien de opdracht door de advocaat wordt aanvaard ontstaat er tussen de cliënt en de advocaat een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst wordt schriftelijk door de advocaat vastgelegd in een opdrachtbevestiging, welke aan cliënt per mail wordt gezonden. De cliënt bevestigt de opdracht schriftelijk. Op de advocaat rust een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. De advocaat verbindt zich om de opdracht naar beste vermogen met de nodige voortvarendheid te behandelen. Nadat de opdracht tot een einde is gekomen, worden de van de cliënt afkomstige originele documenten op verzoek aan de client overhandigd. Het het dossier wordt gearchiveerd, en bewaard voor de duur van vijf jaren. Na vijf jaren wordt het dossier vernietigd, tenzij schriftelijk door de cliënt, binnen veertien dagen na beëindiging van de opdracht wordt aangegeven dat cliënt het dossier wenst te ontvangen.

Artikel 3: geheimhouding

De advocaat is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van zaken ter kennis komt omtrent de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen en overigens ter zake van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting die een behoorlijk advocaat (jegens derden) in acht dient te nemen.

In verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme geldt deze geheimhoudingsverplichting niet in geval van het melden van (het voornemen tot het verrichten van) ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Artikel 4: Declaraties

Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de bestede tijd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het uurtarief en alle overige afspraken daaromtrent worden door de advocaat bij het aanvaarden van de opdracht schriftelijk aan de Cliënt bevestigd. De Advocaat is gerechtigd de door hem/haar gehanteerde tarieven en de door hem/haar bedongen vergoedingen voor onkosten (periodiek) te wijzigen.

Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. De Advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of met tussentijdse declaraties.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand komen de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing zijn vastgesteld voor rekening van cliënt. In dergelijke zaken wordt de Cliënt geacht de (te verwachten) eigen bijdrage vooraf te voldoen en zal de advocaat – tenzij expliciet anders overeengekomen – geen werkzaamheden verrichten totdat de toevoegingsbeslissing verkregen is.

Artikel 5: Betaling van declaraties

Betaling van declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan de advocaat weigeren haar werkzaamheden aan te vangen of kan hij/zij deze opschorten of staken. Dit zal in voorkomend geval geschieden op een voor de cliënt zo min mogelijk bezwarende wijze. Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot (beroeps)aansprakelijkheid van de advocaat leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de advocaat afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende concrete geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de advocaat in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis, als bedoeld in de vorige zin, wordt ook een nalaten begrepen.

Artikel 7: Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Alle dienstverlening van de advocaten valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. In verband daarmee zal de advocaat in alle daarin aangewezen gevallen van dienstverlening verlangen, dat de cliënt/opdrachtgever zich identificeert middels een geldig legitimatiebewijs, waarvan vervolgens een gewaarmerkte kopie wordt opgeslagen.

Artikel 8: Privacy

Door het geven van een opdracht verleent de client toestemming aan de advocaat om zijn of haar verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Door akkoord te gaan met de opdrachtbevestiging aanvaardt de client tevens de inhoud van de privacy statement, dat is te vinden op de website van het kantoor.

Artikel 9: Klacht

Onder klacht wordt verstaan iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat over de totstandkoming en de uitvoering van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst tussen Bakker Advocaat en de cliënt.

De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Bakker Advocaat.

In geval van een klacht kan de cliënt zich wenden tot de advocaat, de advocaat draagt zorg voor de klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. Indien de advocaat er niet in slaagt de klacht te verhelpen, kan de client de klacht voorleggen aan de orde van Advocaten Midden-Nederland (Hieronymusplantsoen 12 3512 KV Utrecht, info@advocatenordemn.nl, 030-234 38 19)

Artikel 10: Rechts- en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Midden-Nederland is bevoegd in het geval een geschil (alsnog) wordt voorgelegd aan de gewone rechter, met dien verstande dat Bakker Advocaat bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.